Wij van de eenmanszaak Lichtgevoelig (hierna te noemen: “Lichtgevoelig") vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe wij met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en andere relaties omgaan. 
Contactgegevens Lichtgevoelig
Wij kunnen worden aangemerkt als verwerkings- verantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”), voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zijn via onderstaande contactgegevens voor jou bereikbaar:
     Telefonisch: +31 (0)6-4850 3286
     E-mail: roos@lichtgevoelig.com
     Adres: Van Klaverweijdeweg 23, 2355AA Hoogmade
     KVK-nummer: 72578769
Welke persoonsgegevens verwerkt Lichtgevoelig?
Wij kunnen onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens van jou verwerken:
     - voor- en achternaam; 
     - adresgegevens;
     - telefoonnummer en e-mailadres;
     - camerabeelden of andere beeltenissen;
     - geslacht (als je ervoor kiest om dit met ons te delen);
     - jouw functie (als je ervoor kiest om dit met ons te delen);
     - bestel- en/of afnamegeschiedenis;
     - aantekeningen uit eventueel contact met jou;
     - betalingsgegevens en –geschiedenis. 
Indien je een overeenkomst met ons wenst aan te gaan, dan is vereist dat je jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en (meestal ook) betalingsgegevens aan ons verstrekt. Worden deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Is het verwerken van andere persoonsgegevens wettelijk verplicht of gelet op de aard van de overeenkomst noodzakelijk? Dan zullen wij je daarover en over de mogelijke gevolgen als je ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken informeren.

Voor welke doeleinden verwerkt Lichtgevoelig persoonsgegevens? 
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van klanten, leveranciers en relaties voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen, maar kunnen ook de persoonsgegevens gebruiken die wij verkrijgen uit andere bronnen. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
     a. Algemeen contact:
De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van opgevraagde informatie, (ii) contact over het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst en (iii) het beantwoorden en/of afhandelen van vragen en/of klachten. 
     b. Ter uitvoering van een overeenkomst:
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de overeenkomsten die met ons gesloten (gaan) worden en of zijn gesloten. Dit zodat wij onze diensten en/of producten kunnen aanbieden en leveren, service kunnen verlenen en/of advies en offertes over onze diensten en/of producten kunnen (af)geven. Uiteraard sluiten wij anderzijds ook overeenkomsten met partijen die juist producten of diensten aan ons leveren. Ook in het kader van die te sluiten of gesloten overeenkomsten worden persoonsgegevens verwerkt.
     c. Review:
Indien je een review wilt schrijven, dan kun je er zelf voor kiezen of jouw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden in beginsel bij welke review je hebt geschreven om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te kunnen verbeteren.
     d. Wettelijke verplichting:
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken en daarnaast persoonsgegevens verstrekken aan derden, als wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving.
     e. Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van onze debiteuren:
Wij verwerken persoonsgegevens onder andere voor het (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren; (ii) uitvoeren van een telefoongesprek om een debiteur te herinneren aan een openstaande vordering en (iii) het laten uitvoeren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen.
     f. Direct marketing:
Jouw persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt om je marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing willen wij je informatie verstrekken over diensten en/of producten die voor jou interessant zouden kunnen zijn.
     g. Ter verdediging tegen juridische aanspraken:
Wij kunnen persoonsgegevens (laten) verwerken om onszelf te (kunnen) verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken.

Op basis van welke grondslag verwerkt Lichtgevoelig persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de navolgende grondslagen:
     a. Wettelijke verplichting: 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens als de wet dat ons verplicht. 
     b. Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst:
Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is of voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.  
     c. Gerechtvaardigd belang:
Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situaties een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken:
          - ten behoeve van algemeen klantcontact, zoals het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten; 
          - ter verdediging tegen juridische aanspraken.
     d. Toestemming:
Tot slot kunnen wij persoonsgegevens verwerken als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Zo plaatsen wij jouw beeltenissen/camerabeelden ter illustratie op de website, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven bijvoorbeeld door ondertekening van het ‘Quitclaim-formulier’. In zo’n geval geldt dat je het recht hebt de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.​​​​​​​
Met wie deelt Lichtgevoelig jouw persoonsgegevens?
In bepaalde gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:
     a. Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst:
Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van verzendingsbedrijven voor de bezorging van pakketten en post, externe transporteurs, leveranciers van producten, een leverancier van een online ondertekendienst of een derde partij voor de afhandeling van betalingen; 
     b. Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn:
Zo kunnen wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen met een overheidsinstantie;
     c. Indien dit noodzakelijk is voor het werkend, veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen:
Zo kunnen wij in dat kader jouw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons daarbij ondersteuning bieden;
     d. Indien dit noodzakelijk is voor de debiteurenincasso of ter verdediging van juridische aanspraken:
Zo kunnen wij gebruikmaken van een incassobureau of advocatenbureau voor het innen van een vordering op een debiteur of het oplossen van een geschil met een klant, leverancier of andere relatie;
     e. Indien dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, boekhouding, overige (advies)werkzaamheden en/of de behartiging van onze belangen:
Zo kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan onze boekhouder, een administratiekantoor of een andere adviseur indien dit nodig is voor de werkzaamheden die zij voor ons uitvoeren;
     f. Indien dit noodzakelijk is in het kader van onze verzekering:
Zo kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar ten behoeve van onze aansprakelijkheid;
Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Dit is anders als een derde wordt ingeschakeld om ten behoeve van ons persoonsgegevens te verwerken en aldus kan worden aangemerkt als verwerker. In dat geval sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten zoals omschreven is in de AVG.
Wij geven persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.   
                                               
Hoe beveiligt Lichtgevoelig jouw persoonsgegevens?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en andere relaties tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is, dat onze wachtwoorden regelmatig worden gewijzigd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heb je de indruk dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

Hoelang bewaart Lichtgevoelig jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens die wij van onze klanten, leveranciers en andere relaties verwerken niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken en/of om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. 
Voor de meeste persoonsgegevens geldt dat wij deze in ieder geval niet langer bewaren dan noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering, de (uitvoering van de) overeenkomst, het kunnen innen van onze vorderingen en het kunnen afhandelen van eventuele geschillen/klachten. Zo bewaren we eventuele camerabeelden en andere beeltenissen van jou in beginsel maximaal gedurende 5 jaar nadat deze zijn opgenomen en/of gemaakt. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Is dat het geval, dan wordt die termijn uiteraard aangehouden. Zo dienen wij bepaalde fiscale documenten bijvoorbeeld zeven jaar te bewaren. Daarnaast geldt dat wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing en plaatsing op de website bewaren totdat je jouw toestemming intrekt en/of je bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Op welke rechten kun je een beroep doen? 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door jou genoemde organisatie over te dragen. 
Wilt je een beroep doen op een van jouw rechten uit de AVG,  dan kun je een verzoek daartoe sturen naar roos@lichtgevoelig.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je, alvorens tot behandeling van jouw verzoek over te gaan, verzoeken om jezelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van jouw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op jouw verzoek. Als je een klacht hebt over de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, dan helpen wij je uiteraard graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 januari 2021. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te passen door middel van het wijzigen van deze pagina. Aangeraden wordt deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

Laatst bijgewerkt: januari, 2021
Back to Top