Algemene Leveringsvoorwaarden  van  Lichtgevoelig filmproducties
Artikel 1. | Definities
1.1. Algemene Leveringsvoorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van Lichtgevoelig;

1.2. Lichtgevoelig: de eenmanszaak Lichtgevoelig, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72578769;

1.3. Offerte: een vrijblijvend aanbod van Lichtgevoelig aan Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst;
1.4. Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die met Lichtgevoelig een Overeenkomst is aangegaan, dan wel een Overeenkomst met Lichtgevoelig wenst aan te gaan;

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Lichtgevoelig en Opdrachtgever;

1.6. Partijen: Lichtgevoelig en Opdrachtgever gezamenlijk.


Artikel 2. | Toepassing Algemene Leveringsvoorwaarden

2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes die Lichtgevoelig uitbrengt, op alle aanvaardingen door Lichtgevoelig van een aan haar gedaan (prijs)aanbod en op alle Overeenkomsten die Lichtgevoelig sluit met Opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen of wijzigingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden binden Lichtgevoelig slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor zover Lichtgevoelig daarbij wordt vertegenwoordigd door een door haar aangewezen bevoegd persoon. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten tussen Lichtgevoelig en Opdrachtgever.

2.3. Het om welke reden ook niet van toepassing zijn van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op een aanbod, Offerte en/of Overeenkomst is niet van invloed op de toepasselijkheid op andere aanbiedingen, Offertes en/of Overeenkomsten. Opdrachtgever stemt In met toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Partijen. Opdrachtgever stemt ermee in dat deze Algemene Leveringsvoorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand hoeven te worden gesteld.

2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen. Indien de Algemene Leveringsvoorwaarden van Lichtgevoelig en de algemene voorwaarden van Opdrachtgever naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdigheid de Algemene Leveringsvoorwaarden van Lichtgevoelig prevaleren.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

2.6. Lichtgevoelig behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Algemene Leveringsvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijziging. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Lichtgevoelig deze ter kennis heeft gebracht door toezending van een kopie van die gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden per e-mail en/of per post naar het bij haar bekende e-mailadres en/of postadres van Opdrachtgever en Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) dagen na dagtekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Op aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten die daarna tot stand komen en in gevallen waarin verschillende
versies van toepassing geacht kunnen worden is de jongste versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.


Artikel 3. | Offerte

3.1. Alle door Lichtgevoelig uitgebrachte Offertes - in welke vorm ook - zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

3.2. Lichtgevoelig kan niet aan een Offerte gehouden worden indien deze Offerte een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door Opdrachtgever redelijkerwijs als zodanig herkend kan worden.

3.3. De Offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig (30) dagen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.4. Offerteaanvragen c.q. aanbiedingen van Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan met een duidelijke omschrijving van de gewenste diensten en/of producten.

3.5. Lichtgevoelig zal uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop haar Offerte baseren. Schade en/of kosten voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Opdrachtgever.

3.6. Indien Lichtgevoelig een aanbieding van Opdrachtgever aanvaardt c.q. Opdrachtgever een Offerte van Lichtgevoelig accepteert, heeft Lichtgevoelig het recht om deze aanvaarding c.q. dit vrijblijvende offerteaanbod binnen een periode van vijf (5) werkdagen na dagtekening te herroepen.

3.7. Kwaliteit- en prijsopgaven, offertes, alsmede (video- en foto)beelden die door Lichtgevoelig of in haar opdracht vervaardigd zijn, mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk op het verkrijgen van een vergelijkbare offerte. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Overeenkomst tussen Partijen wordt gesloten, worden deze bescheiden binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Lichtgevoelig gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan haar geretourneerd. Tevens geldt onverkort haar auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom, hetgeen zoals nader omschreven in Artikel 10.Artikel 4. | Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Lichtgevoelig uitgebrachte Offerte heeft geaccepteerd, dan wel zodra een aanbieding van Opdrachtgever expliciet door Lichtgevoelig is bevestigd, dan wel zodra Lichtgevoelig uitvoering geeft aan een in het verlengde van de aanbieding liggende uitvoeringshandeling en Opdrachtgever daar niet dezelfde dag nog tegen ageert.

4.2. Overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan door een door Lichtgevoelig aangewezen bevoegd persoon. Lichtgevoelig is niet gebonden aan eventuele Overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop met medewerkers en/of stagiairs van Lichtgevoelig, tenzij deze schriftelijk door de door Lichtgevoelig aangewezen bevoegd persoon
is bevestigd. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Lichtgevoelig aangeven wie binnen haar organisatie (anders) bevoegd is tot het aangaan c.q. wijzigen van Overeenkomsten.

4.3. Lichtgevoelig is te allen tijde bevoegd om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.4. Tenzij anders wordt overeengekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege bij voltooiing van de diensten dan wel bij levering van het (eind)product.

4.5 Indien de uitgebrachte Offerte is geaccepteerd en Opdrachtgever de opdracht 48 uur voorafgaand aan de werkzaamheden annuleert is Lichtgevoelig gemachtigd om 30% van de Offerte in rekening te brengen bij de Opdrachtgever om reeds gemaakte kosten te kunnen vergoeden.Artikel 5. | Prijzen

5.1. Prijzen worden in rekening gebracht conform de door Partijen overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, op basis van de door Lichtgevoelig gebruikelijk gehanteerde tarieven.

5.2. Alle door Lichtgevoelig opgegeven en/of gehanteerde, dan wel tussen Partijen overeengekomen tarieven luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting, reiskosten, parkeerkosten, verblijfkosten en andere belastingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.Artikel 6. | Betaling

6.1. Lichtgevoelig heeft het recht periodiek in termijnen, dan wel na uitvoering van de diensten en/of levering van de producten, te factureren.

6.2. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen ná de factuurdatum door overmaking op een door Lichtgevoelig aan te wijzen bankrekening. Indien Opdrachtgever niet binnen de voormelde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
Lichtgevoelig heeft vanaf dat moment recht op vergoeding van een rente van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Deze rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Opdrachtgever ¡n het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen (voor zover rechtens is toegestaan) 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,- (exclusief BTW). De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3. Een beroep op verrekening en/of opschorting door Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.5. De volledige vordering van Lichtgevoelig op Opdrachtgever tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

        a. een betalingstermijn is overschreden;
        b. Opdrachtgever faillissement, surseance of schuldsanering heeft aangevraagd, failliet is gegaan, in surseance verkeert of is                toegelaten tot een schuldsanering;
        c. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd;
        d. Opdrachtgever wordt ontbonden en/of geliquideerd;
        e. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.Artikel 7. | Uitvoering van de Opdracht

7.1. Lichtgevoelig zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2. Lichtgevoelig spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden.

7.3. Lichtgevoelig zal haar werkzaamheden in beginsel verrichten op werkdagen binnen de normale werktijden tussen 06.30 uur en 21.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Onder werkdag wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

7.4. Opdrachtgever stelt Lichtgevoelig in de gelegenheid om haar werkzaamheden (tijdig) te verrichten. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever in dat kader ervoor zorg te dragen dat Lichtgevoelig tijdig kan beschikken:

       a. over de voor de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en
           beschikkingen, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen;
       b. over het gebouw waarin of het terrein waarop de werkzaamheden moet worden uitgevoerd;
       c. over aansluitingsmogelijkheden voor elektronica, verlichting en verwarming.

7.5. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Lichtgevoelig behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Lichtgevoelig daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient Opdrachtgever Lichtgevoelig daarvan tijdig in kennis te stellen.

7.6. Opdrachtgever verplicht zich aan Lichtgevoelig vrije toegang en/of doorgang te verlenen tot haar gebouw(en) en/of terrein(en), voor zover deze toegang en/of doorgang noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de gebouw(en) en/of terrein(en) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd goed bereikbaar zijn. De Opdrachtgever zal Lichtgevoelig bovendien steeds volledige medewerking verlenen, alsmede tijdig alle nuttige en noodzakelijk informatie verschaffen.

7.7. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat er ten behoeve van de door Lichtgevoelig te verrichten werkzaamheden sprake is van een werkbare locatie en dat de plaatsen waar(aan) de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zijn afgetekend of duidelijk zijn/worden aangegeven.

7.8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de naleving van de geldende voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid.

7.9. Indien Opdrachtgever de verplichtingen in dit Artikel 7 niet (tijdig) opvolgt is Lichtgevoelig bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende schade en kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.Artikel 8. | Meer- en minderwerk

8.1. Lichtgevoelig is gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, als het meerwerk is ontstaan doordat:

       a. er sprake is van een wijziging in en/of aanvulling van de gewenste diensten, producten, materialen, tijd en/of kosten,
           en deze wijziging niet aan Lichtgevoelig valt toe te rekenen;
       b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet juist of onvolledig blijkt;
       c. de normale arbeidstijden wordt overschreden (Artikel 7.3);
       d. er van de geschatte diensten, tijden en/of producten wordt afgeweken.

8.2. Lichtgevoelig zal het meerwerk (schriftelijk) aan Opdrachtgever bevestigen, alvorens tot uitvoering en facturatie van het meerwerk over te gaan. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur tegen voornoemde bevestiging van Lichtgevoelig ageert, wordt Opdrachtgever geacht met het meerwerk akkoord te zijn.

8.3. Minderwerk wordt in beginsel niet verrekend en geeft ook geen recht op vermindering van het factuurbedrag, dan wel terugbetaling van betaalde gelden.

8.4. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen kan Lichtgevoelig een toeslag op de eventueel overeengekomen prijzen in rekening brengen.Artikel 9. | Levering
9.1. Uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in beginsel in een drietal fases:

       a. Pre productie fase: gedurende deze fase komen Partijen een algemene planning met elkaar overeen. Partijen spreken onder meer met elkaar af wanneer de werkzaamheden door Lichtgevoelig zullen worden uitgevoerd. De termijn waarbinnen de werkzaamheden door Lichtgevoelig zullen worden uitgevoerd en het (eind)product zal worden opgeleverd is aangegeven met een aantal werkbare dagen en/of dagdelen.  Lichtgevoelig zal conform deze planning en naar haar eigen inzicht personeel, derden, materiaal en andere hulpmiddelen inschakelen, inkopen of reserveren;
       b. Productie fase: gedurende deze fase voert Lichtgevoelig de overeengekomen filmwerkzaamheden uit;
       c. Post productie fase: gedurende deze fase voert Lichtgevoelig de overeengekomen montagewerkzaamheden en nabewerking uit. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met Lichtgevoelig plaats en kan extra kosten met zich meebrengen. Indien Lichtgevoelig de montage en nabewerking heeft uitgevoerd, levert zij het (eind)product aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient het (eind)product te controleren en heeft de mogelijkheid om eenmalig wijzigings- en/of aanpassingsverzoeken bij Lichtgevoelig in te dienen, welke Lichtgevoelig – voor zover voornoemde verzoeken naar oordeel van Lichtgevoelig binnen de Overeenkomst vallen – kosteloos zal doorvoeren. Eventuele wijzigings- en/of aanpassingsverzoeken die Opdrachtgever nadien bij Lichtgevoelig indient,
zal Lichtgevoelig slechts na haar goedkeuring doorvoeren en kan extra kosten met zich meebrengen.

9.2. Door Lichtgevoelig in de pre productie fase opgegeven termijnen zijn indicatief en kunnen door Opdrachtgever nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Bij overschrijding van voornoemde termijn dient de Opdrachtgever Lichtgevoelig de gelegenheid te bieden om haar verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

9.3. De door Lichtgevoelig opgegeven termijn waarbinnen de werkzaamheden door Lichtgevoelig zullen worden uitgevoerd gaat in zodra tussen Partijen een Overeenkomst tot stand is gekomen, Lichtgevoelig bezit over alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, materialen en bescheiden, de eventueel overeengekomen vooruitbetaling aan Lichtgevoelig is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.

9.4. Indien Lichtgevoelig tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorziet dat de gemaakte planning zal worden overschreden, doet zij hiervan mededeling aan Opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding. Partijen dienen gezamenlijk een nieuwe werkbare planning overeen te komen.

9.5. Indien de weers- en/of werkomstandigheden naar mening van Lichtgevoelig een negatieve invloed op de werkzaamheden kunnen hebben, is Lichtgevoelig gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever voortvloeit. Mocht Lichtgevoelig de werkzaamheden in zo’n geval, op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever wel uitvoeren, dan geschiedt de uitvoering van de werkzaamheden geheel voor risico van Opdrachtgever en heeft Opdrachtgever ten aanzien van deze werkzaamheden nooit enig recht op schadevergoeding.Artikel 10. | Intellectueel eigendom

10.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder uitdrukkelijk de auteursrechten, portretrechten, modellenrecht, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van, voortvloeien uit of verband houden met de door Lichtgevoelig uit te voeren diensten en het resultaat daarvan toe aan Lichtgevoelig. Voor zover noodzakelijk worden deze intellectuele eigendomsrechten op grond van de Overeenkomst door Opdrachtgever op het moment van het ontstaan daarvan aan Lichtgevoelig overgedragen, welke overdracht door Lichtgevoelig reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

10.2. Voor zover de door Lichtgevoelig uit te voeren diensten en het resultaat daarvan worden uitgevoerd c.q. (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Lichtgevoelig toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtgever aan Lichtgevoelig een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtgever garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

10.3. Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in Artikel 10.1, op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, verplicht Opdrachtgever zich om op eerste verzoek van Lichtgevoelig aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

10.4. Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens Lichtgevoelig van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens zijn personeel en de door hem in te schakelen derden afstand jegens Lichtgevoelig van alle eventueel aan deze personen toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

10.5. Opdrachtgever vrijwaart Lichtgevoelig tegen aanspraken van derden, de juridische kosten daaronder mede begrepen, ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.

10.6. Mochten er ten aanzien van de door Lichtgevoelig uit te voeren diensten en resultaten daarvan andere intellectuele eigendomsrechten dan die genoemd in Artikel 10.1 ontstaan, dan kunnen deze nimmer aan Lichtgevoelig worden tegengeworpen en verstrekt Opdrachtgever ter zake aan Lichtgevoelig, om niet, een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd ten behoeve van de met de Overeenkomst beoogde doelstellingen.Artikel 11. | Muziekrechten

11.1. Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Lichtgevoelig kan in de Offerte slechts een schatting geven van voornoemde de kosten. De uiteindelijke kosten die door Lichtgevoelig bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht kunnen evenwel hoger of lager uitvallen dan voornoemde schatting, vanwege de complexiteit van de tarieven die de stichting BUMA/STEMRA doorberekent.

11.2. Als gebruik wordt gemaakt van royalty free muziek, wordt voor de muziekrechten door Lichtgevoelig een eenmalig bedrag bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Voornoemde kosten worden door Lichtgevoelig in de Offerte opgenomen.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart Lichtgevoelig voor eventuele aanspraken van derden, de juridische kosten daaronder mede begrepen, voortvloeiende uit of verband houdende met een schending van muziekrechten en/of het door Opdrachtgever niet betalen van de in dit Artikel 11 opgenomen vergoeding.Artikel 12. | Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
12.1. Lichtgevoelig behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde en nog te leveren producten voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Lichtgevoelig heeft voldaan. Onder de verplichtingen van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend  begrepen het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren diensten en producten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.

12.2. Indien Lichtgevoelig haar eigendomsrechten voor wat betreft de door haar aan Opdrachtgever geleverde producten wil uitoefenen, is Opdrachtgever voorshands gehouden daaraan onvoorwaardelijk mee te werken en onherroepelijke toestemming aan Lichtgevoelig te verlenen om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lichtgevoelig zich bevinden om deze mee te kunnen nemen. Eén en ander onverminderd het recht van Lichtgevoelig op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

12.3. Wanneer Lichtgevoelig zaken, informatie of producten van Opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze zaken, informatie of producten onder zich te houden tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Lichtgevoelig heeft voldaan, tenzij Opdrachtgever voor diens verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Onder de verplichtingen van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend begrepen het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren diensten en producten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de
Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1. Lichtgevoelig zal haar diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Lichtgevoelig mag worden verwacht.

13.2. Lichtgevoelig is niet aansprakelijk voor andere schade dan de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Lichtgevoelig uit de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen van Lichtgevoelig. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lichtgevoelig aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lichtgevoelig toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

13.3. Lichtgevoelig is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
a. door een schending zijdens Opdrachtgever van diens onderzoeksplicht, zoals omschreven in Artikel 14.1;
b. door onjuiste verwachtingen zijdens Opdrachtgever ten aanzien van de diensten c.q. het (eind)product;
c. doordat Lichtgevoelig is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
d. door kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken;
e. door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Lichtgevoelig zijn gelegen, bijvoorbeeld door storingen in de verbindingen of apparatuur van de Opdrachtgever of derden;
f. door vertragingen in de levering of wijziging van de Overeenkomst die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan Lichtgevoelig te wijten zijn, zoals weersomstandigheden;
g. door derden die op verzoek van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.

13.4. De aansprakelijkheid van Lichtgevoelig is te allen tijde beperkt tot:
a. de directe schade. Lichtgevoelig is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval begrepen de gevolgschade, winstderving, inkomstenderving, derving van mogelijkheden en/of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;
b. maximaal eenmaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Lichtgevoelig is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

13.5. Opdrachtgever vrijwaart Lichtgevoelig tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, voor schade aan goederen en/of eigendommen van Opdrachtgever, haar werknemers en/of derden, alsmede letselschade.

13.6. De in dit Artikel 13 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Lichtgevoelig of haar leidinggevende ondergeschikten.Artikel 14. | Klachten

14.1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na afronding van de diensten en levering van het (eind)product te onderzoeken of Lichtgevoelig de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden eventuele klachten direct schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de klacht aan Lichtgevoelig te melden.

14.2. Klachten over de geleverde diensten en/of het geleverde (eind)product dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering van de betreffende dienst en/of (eind)product schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de klacht aan Lichtgevoelig te worden gemeld.

14.3. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Lichtgevoelig kenbaar zijn gemaakt, worden de diensten en het (eind)product geacht overeenkomstig de Overeenkomst te zijn geleverd.

14.4. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffende factuurbedrag verschuldigd.

14.5. Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van Opdrachtgever niet op, noch komt aan Opdrachtgever het recht toe haar verplichtingen op te schorten.

14.6. Het recht om te klagen verjaart in ieder geval na verloop van zes (6) maanden na afronding van de diensten en/of levering van het (eind)product.

14.7. Ingeval van terechte klachten zal Lichtgevoelig overgaan tot aanpassing van het (eind)product dan wel de schade vergoeden krachtens de aansprakelijkheidsbeperking in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.


Artikel 15. | Overmacht

15.1. Lichtgevoelig is niet aansprakelijk voor een (gedeeltelijke) tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en kan niet tot nakoming van haar verplichtingen worden aangesproken, indien Lichtgevoelig als gevolg van een overmachtsituatie niet in staat is om en/of van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht om alle of een deel van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.

15.2. Lichtgevoelig is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie. Indien Lichtgevoelig haar verplichtingen als gevolg van overmacht langer dan 2 weken geheel of gedeeltelijk heeft opgeschort of blijvend verhinderd is uitvoering te geven aan de Overeenkomst, is Lichtgevoelig gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Lichtgevoelig ontstaat.

15.3. Aan Lichtgevoelig komt tevens het recht toe om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert is ingetreden nadat Lichtgevoelig haar verbintenis had moeten nakomen.

15.4. Onder wordt overmacht verstaan omstandigheden die redelijkerwijs niet aan de schuld van Lichtgevoelig te wijten zijn en redelijkerwijs niet voor haar rekening behoren komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog(-sgevaar), epidemie, pandemie, (terroristische) aanslagen, revoluties, opstand en/of burgerlijke onrust, onlusten, overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van het personeel van Lichtgevoelig, werkstaking bij Lichtgevoelig, brand bij Lichtgevoelig, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Lichtgevoelig, een tekortkoming in de nakoming en/of overmacht
aan de zijde van de (rechts)personen van wie Lichtgevoelig voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is en algemene vervoersproblemen bij Lichtgevoelig.Artikel 16. | Opschorting en ontbinding

16.1. Lichtgevoelig is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:

       a. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
       b. Lichtgevoelig goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig 
           zal nakomen;
       c. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of surseance is aangevraagd of uitgesprokken of Opdrachtgever is 
           toegelaten tot een schuldsanering;
       d. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd;
       e. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
       f.  Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
       g. Bij Opdrachtgever een verandering optreedt ¡n de zeggenschap over de Opdrachtgever c.q. de zeggenschap over de      
          Opdrachtgever bij een derde komt te berusten;
      h. Lichtgevoelig aan Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen en 
          deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

16.2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Lichtgevoelig op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.Artikel 17. | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op elke Overeenkomst tussen Lichtgevoelig en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Elk geschil tussen Lichtgevoelig en Opdrachtgever zal worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft en met dien verstande dat Lichtgevoelig steeds gerechtigd is een geschil voor te leggen aan een andere rechtbank.Laatst aangepast op 12/01/2021.

Back to Top